20-22 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sempozyumda, “Ülkemizde doğa olaylarının afete yol açmasını engellemek için atılması gereken adımlar ile zarar azaltma, afetlere hazırlık ve müdahale konusunda örgütlülüğünü geliştirmek” amacı doğrultusunda Afet Politikalarının ele alınması hedeflenmektedir. Sempozyumda, aşağıda verilen kavramsal çerçevede, “Doğa ve İnsan Kaynaklı Afetler” konusunda çalışan tüm tarafların katılımı ile süreçlerin tartışılması ve değerlendirilmesi beklenmektedir.

SEMPOZYUM KONULARI

 1. Afet Yönetimi
 • Afet Yönetim Planları
 • Biyolojik Çeşitlilik ve Afet Yönetimi
 • Bütünleşik ve Çoklu Afet Risk Yönetimi
 • Ekosistem Yönetimi ve Afetler
 • İklim Değişikliğine Uyum ve Afet Yönetimi
 1. Afet ve Acil Durum Hazırlığı
 • Afet Modelleme, Çoklu Afet Hazırlığı ve Sakınım Planlama
 • Afet Türlerine Göre Tehlike ve Risk Belirleme
 • Afet Yönetiminde Dijitalleşme ve Erken Uyarı Sistemleri
 • Afetlere Neden Olması Muhtemel Şiddetli Hava ve İklim Olaylarının Tahmini
 • Mekansal Bilgi Tabanlı Afet Bilgi Sistemleri
 • Enerji, Sanayi ve Maden Tesisleri İçin Afet Acil Durum Eylem Planları
 1. Planlama, Uygulama ve Denetim
 • Afet Lojistiğinde Planlama ve Koordinasyon
 • Afet Riski Altındaki Alanların Kentsel Dönüşümü
 • Afete Dayanıklı Yapılaşma
 • Afet Geçirmiş Alanların Bilgi Sistemleri İle İzlenmesi ve Denetim
 • Afetlerin Çevresel Etkileri
 • Arazi Kullanım Planları
 • Afet Riski Altındaki Alanların Denetimi
 • Enkaz/Hafriyat Yönetimi
 • İmar, Çevre ve Bölge Planları
 • Kırsal Alanlar ve Afetler
 • Mekansal Strateji Planlama
 • Mekansal Veri Altyapıları ile Karar Verme Süreçleri
 • Sürdürülebilir, Dirençli ve Sağlıklı Kentler
 • Tarihi Kentler ve Korunan Alanlarda Sağlıklaştırma
 • Toplanma ve Geçici Barınma Alanlarının Planlama ve Denetimi
 • Ulaşım ve İletişim Planlaması ve Koordinasyonu
 • Yerleşim ve Kentleşme Politikaları
 1. Kurumsal ve Örgütsel Çalışmalar
 • Afet Yönetiminde Yerel Yönetimlerin Yeri
 • Dünyadan Örnek Uygulamalar
 • Kamu Kurumlarının Çalışmaları
 • Meslek Örgütlerinin Çalışmaları
 • Özel Kurum/Kuruluşların Çalışmaları
 • STK’ların Çalışmaları
 • Uluslararası Kurumların Çalışmaları
 1. Mevzuat ve Hukuksal Boyut
 • Kurumsal Yapı
 • Sigorta Sistemi
 • Uygulamada Yaşanan Sorunlar
 • Yargı Süreci ve Yargının Sorumluluğu
 • Yetki, Sorumluluk ve Sorumsuzluk
 1. Eğitim
 • Afet Bilinci Oluşturma
 • İşgücü Eğitimi
 • Kamusal Bilgilendirme
 1. Afetlerin Ekonomi-Politiği
 • Afetler ve Demokrasi
 • Afetlere Karşı Geliştirilecek Kamusal Politikalar
 • Afetlerin Ekonomik Boyutları
 • Bir Politika Aracı Olarak Afetler
 • Zarar Azaltmanın Ekonomik Boyutu
 1. Afetlerin Sosyal Boyutları
 • Afet Sonrası Acil Yardım ve Yaraların Sarılmasında Örgütsel Çalışmalar
 • Dezavantajlı gruplar
 • Dirençli Toplum
 • Sağlık Sorunları (Sağlık riski ve afet psikolojisi)
 • Toplumsal Cinsiyet ve Afetler

9. Yerel/Bölgesel Afet Çalıştayları